فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻣﺸﻴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻲ ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺳﭙﻪ ﻃﺒﻘﻪ دوم
مدیریت: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻮش ﺳﻴﺮت
تلفن: 32344429  
فکس: 32344429  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ زﻧﺪ روﺑﺮوی ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 490 ط 3
مدیریت: ﺳﻴﺪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺻﻤﺪاﻧﻲ
تلفن: 32333639  
فکس: 32333639  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﺗﺨﺘﻲ ﻃﺒﻘﻪ دوم ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﻛﻞ
مدیریت: ﺳﻴﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮی ﻧﮋاد
تلفن: 32247563  
فکس: 32247563  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
دروازه ﻛﺎزرون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺎﺟﺪی
مدیریت: ﺳﻴﺪ ﺟﻠﻴﻞ روﺷﻦ
تلفن: 37386216  
فکس: 37386216  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﭼﻬﺎرراه رﻳﺸﻤﻚ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭼﻬﺎرراه ﺳﺮﺑﺎز-ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 27 ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺴﺘﻨﻲ ﺣﺎﻓﻆ
مدیریت: ﺣﺠﺖ اﻟﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ
تلفن: 38385877  
فکس: 38385877  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﺑﻠﻮار ﻫﺠﺮت روﺑﺮوی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻨﻲ
مدیریت: ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻴﺎن
تلفن: 32280082  
فکس: 32280082  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻧﺎدر روﺑﺮوی ﭘﺎرک اﻧﻘﻼب ط دوم اﻣﻼک اﻣﻴﺮی
مدیریت: ارﺟﺎﺳﺐ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ
تلفن: 32322534  
فکس: 32322534  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮخ ﺷﻬﻴﺪ ﮔﺮاﻣﻲ (ﺳﺠﺎدﻳﻪ دوم)ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 13ﭘﻼک 4-
مدیریت: ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻋﺒﻬﺮ
تلفن: 36330176  
فکس: 36330176  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻧﺎدر ﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎورزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮوش ط اول
مدیریت: ﻣﺤﻤﺪﺟﺎن ﺟﻤﺸﻴﺪی
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﻣﻴﺪان ﻗﺼﺮدﺷﺖ خ اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ک 34 (ﻣﻘﺮﺑﻲ ) پ44 ط 2
مدیریت: ﺳﺎرا اﺟﺮاﻳﻲ
فارس،شیراز- تاسیس 1300
روﺑﺮوی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻤﻨﺪﻓﺮ ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ 49
مدیریت: ﻣﺮﻳﻢ ﻛﺮﻳﻤﻲ
تلفن: 36260520  
فکس: 36260520  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﻓﻠﻜﻪ ﮔﺎز اول خ ﺟﻬﺎد (ﺑﺎغ ﻧﺎری)روﺑﺮوی ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﻤﺎره 10ﻃﺒﻘﻪ 2
مدیریت: ﻋﺰﻳﺰ اﻟﻪ ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ
تلفن: 32261292  
فکس: 32261292  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﺷﻴﺮاز-ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ وﻓﻨﺎوری
مدیریت: ﻋﺒﺎس ﻋﺒﺎﺳﻲ
فارس،شیراز- تاسیس 1300
ﺳﺮ ﺑﺰﻳﻦ روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ اﻳﺮان ﺧﻮدرو
مدیریت: ﻣﺠﺘﺒﻲ ﻧﺠﻔﻲ
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ زﻧﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎم و آرﻳﺎﻧﺎ
مدیریت: ﺷﻬﻼ ﻣﻮﻻﻳﻲ
تلفن: 32337609  
فکس: 32337609  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻧﺸﺎط -ﭘﺸﺖ ﻫﺘﻞ ﭘﺎرس - ﭘﻼک 70-ﻃﺒﻘﻪ اول
مدیریت: ﻣﺴﻌﻮد دروﻳﺸﻲ
تلفن: 32318759  
فکس: 32318759  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
خ ﻧﺎدر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ راه ذواﻻﻧﻮارﺟﻨﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺠﺎرت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﺛﺮ ﻃ
مدیریت: ﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪی
تلفن: 32352353  
فکس: 32352353  
فارس،داراب- تاسیس 1300
داراب خ آب روﺑﺮوی اداره ﻛﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ ورزﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺮان
مدیریت: ﺳﻤﺎﻧﻪ آﻳﻴﻦ دوﺳﺖ
تلفن: 53526438  
فکس: 53526438  
فارس،رستم- تاسیس 1300
رستم -مصیری خ اصلی روبروی کلانتری مرکزی
مدیریت: زینب تقی زاده چنارستان
تلفن: 42644960  
فکس: 42644960  
فارس،کازرون- تاسیس 1300
کازرون-قائمیه جنب پلیس راه
مدیریت: صمد دژبخش
فکس: 42419822  
فارس،نی ریز- تاسیس 1300
نی ریز -م فضل مجتمع نگین ط اول واحد4
مدیریت: حسن دیدگاه
تلفن: 53835807  
فکس: 53835807  
فارس،فراشبند- تاسیس 1300
فراشبند -خ پاسداران رو به روی اداره پست مجتمع اموزشی نکویی طبقه 3
مدیریت: هومن نکویی
تلفن: 38754936  
فکس: 38754936  
فارس،فیروز آباد- تاسیس 1300
فیروزآباد-خ امام خمینی شمالی جنب بانک کشاورزی کوچه 23
مدیریت: هما کاملی
تلفن: 38724175  
فکس: 38724175  
فارس،سپیدان- تاسیس 1300
سپیدان- ب ورودی شهر روبروی تامین اجتماعی
مدیریت: محمد تجلی
تلفن: 36721313  
فکس: 36721313  
فارس،گراش- تاسیس 1300
گراش خ امام جنب داروخانه دکتر فانی
مدیریت: جعفر اژدری
تلفن: 52452513  
فکس: 52452513  
فارس،لار- تاسیس 1300
لار ش جدید 12 متری مسجد بازار امام خمینی
مدیریت: رحمت اله طاهری
فکس: 52250020  
فارس،نورآباد- تاسیس 1300
نوراباد- خ ش بهشتی ک 5
مدیریت: منیژه کوچکی
فکس: 42526933  
فارس،خرم بید- تاسیس 1300
خرم بید-صفا شهر ناحیه یک بلوار امام روبه روی سازمان حمل ونقل شهرداری
مدیریت: اسماعیل احمد پور خرمی
فارس،کازرون- تاسیس 1300
کازرون - ابتدای خ کوهنورد
مدیریت: حسین عسکری
تلفن: 42213577  
فکس: 42213577  
فارس،خنج- تاسیس 1300
خنج فلکه مظلوم خنجی
مدیریت: حجاب سلیمانیان
تلفن: 52625334  
فکس: 52625334  
فارس،مرودشت- تاسیس 1300
مرودشت آخر ک روزگار جنب مسجد زینب (س )
مدیریت: کرامت همایون
تلفن: 43328084  
فکس: 43328084  
فارس،جهرم- تاسیس 1300
جهرم آیت اله کاشانی اداره کار قدیم
مدیریت: عبدالوحید کاظمیان نژاد
تلفن: 54331304  
فکس: 54331304  
فارس،داراب- تاسیس 1300
داراب -نرسیده به چهارراه بین فاز
مدیریت: عبدالمجید نیک بخت
تلفن: 53564480  
فکس: 53564480  
فارس،زرقان- تاسیس 1300
زرقان - ب امام خمینی (ره) روبروی بانک سپه
مدیریت: بهبود محتشم
تلفن: 32626166  
فکس: 32626166  
فارس،مهر- تاسیس 1300
مهر - خ انقلاب
مدیریت: سید محمد موسوی
تلفن: 52824337  
فکس: 52824337  
فارس،مرودشت- تاسیس 1300
مرودشت خ مدرس نبش خ حافظ جنوبی
مدیریت: نورعلی عباسی
تلفن: 43335720  
فکس: 43335720  
فارس،فسا- تاسیس 1300
فسا خ شاهزاده قاسم
مدیریت: سید محمد باقر آل محمد
تلفن: 53317575  
فکس: 53317575  
فارس،آباده- تاسیس 1300
آباده -خ امام -سرمیدان شهید منتظری - طبقه دوم کالای پزشکی
مدیریت: صغری جهانبخشی
فکس: 44333622  
فارس،استهبان- تاسیس 1300
استهبان - ب قائم خ امیر کبیر نبش ک 3
مدیریت: مرضیه پیراسته
تلفن: 53222199  
فکس: 53222199  
فارس،مرودشت- تاسیس 1300
مرودشت - نبش ببلوار کارگر ساختمان فروغ
مدیریت: محمد معصومی
تلفن: 43345190  
فکس: 43345190  
فارس،جهرم- تاسیس 1300
جهرم - خ 22 بهمن پاساژ خیام ط اول واحد 5
مدیریت: محمد پورشاهیان
فکس: 54230323  
فارس،جهرم- تاسیس 1300
جهرم-بلوار شهید مصطفی -خمینی سه راه دادگاه
مدیریت: محمد باقر جلیلی جهرمی
تلفن: 54341331  
فکس: 54341331  
فارس،سروستان- تاسیس 1300
سروستان -خ ش موسوی ساختمان سپهر
مدیریت: سجاد همتی سروستانی
تلفن: 37847510  
فکس: 37847510  
فارس،اقلید- تاسیس 1300
اقلید - خ رسول اله ط فوقانی صحافی هجرت
مدیریت: سید محمود میرقادری
تلفن: 44530660  
فکس: 44530660  
فارس،بوانات- تاسیس 1300
بوانات-خ امام خمینی -میدان بیست ودو بهمن -پاساژمقصودی
مدیریت: سمیه کاظم پور
تلفن: 9175642216  
فکس: 44404041  
فارس،کوار- تاسیس 1300
کوار -ب امام خمینی روبروی کلانتری 44 مجتمع تجاری زارعی ط همکف
مدیریت: زهرا روانشاد
تلفن: 37825490  
فکس: 37825490  
فارس،کوار- تاسیس 1300
کوار -بلوار آزادگان روبه روی کلانتری پاساژزارع طبقه اول
مدیریت: جمالی نوروزانی
تلفن: 7137828762  
فارس،لار- تاسیس 1300
لارستان -شهر لار -میدان بسیج -سی متری هلال احمر بلوک 5
مدیریت: فتوحی
تلفن: 7152250049  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
شیراز-فلکه هنگ -خ شهید مراد پور-پلاک 88
مدیریت: اشکان مرادی قره قانی
تلفن: 32307816  
فکس: 32307816  
فارس،شیراز- تاسیس 1300
شیراز معالی اباد ساختمان اوتانا یک ط 4 واحد 403
مدیریت: دکتر اوجی
تلفن: 36341835  
فکس: 36341835  
پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401، ساعت 13:02