این کاریابی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز فعال می باشد
آدرس: شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز - میدان دوم - ساختمان شهرک فناوری صنایع شیمیایی شیراز - طبقه دوم - واحد 207
مدیریت: امیر محمدی

18 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی بین میدان دوم و سوم بلوار...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی شیراز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صعتی بلوار نواوران بلوار شفا خیابان...
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی بین میدان دوم و سوم بلوار...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی میدان ششم
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی میدان ششم
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی میدان ششم
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی میدان ششم
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی میدان ششم
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی انتهای فاز دو بولوار الکترونیک...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - منطقه ویژه اقتصادی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شیراز - شهرک صنعتی اولین بلوار سمت چپ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:37