کاریابی امین در خصوص امر بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است.
آدرس: بلوار شهید بهشتی.کوچه 12.جنب اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: سیدمحدباقر آل محمد
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:55