کاریابی مجازی ،الکترونیکی هزارفنون اولین کاریابی مجازی در فارس و جنوب کشور
آدرس: فارس شیراز خ مشیر فاطمی خ اردیبهشت جنب بیمارستان دکتر امامی
مدیریت: علی قاسمی مطلق
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 10:06