کاریابی مجازی ،الکترونیکی هزارفنون اولین کاریابی مجازی در فارس و جنوب کشور
آدرس: فارس شیراز خ مشیر فاطمی خ اردیبهشت جنب بیمارستان دکتر امامی
مدیریت: علی قاسمی مطلق
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 09:09