نگهبان
کرمانشاه، کرمانشاه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 - 75 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6 - 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 8 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کرمانشاه
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در کرمانشاه
حقوق 6 تومان
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 23:19