نگهبان
استان قزوین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تاکستان
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - با حقوق مکفی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در محمدیه
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در محمدیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایای ثابت مطابق وزارت کار - بیمه تامین اجتماعی - سرویس ایاب ذهاب از زیباشهر و شریف آباد - یک وعده غذا
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در محمدیه
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در محمدیه
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در الوند
حقوق 3 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در محمدیه
حقوق 10 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
10 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 4 - 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 15 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در قزوین
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در قزوین
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
rahnama.comدر وبسایت راهنمای همشهری  (چند ساعت پیش)
 در سراسر کشور
فقط آقا
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سراسر کشور
تمام‌وقت
5 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:11