کارشناس اداری
استان زنجان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
بیمه ورس
 در زنجان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق ثابت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 14 - 16 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 12 - 15 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
ابزار دقیق زنگان
 در زنجان - زنجان، ضلع شمالی بلوار آزادی، دانشگاه...
بیمه دارد
بیمه - با حقوق، مزایا و بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (4 روز پیش)
آندیا فولاد زنجان
 در زرین آباد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
پدیده شیمی جم
 در زنجان
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پاداش - هدایای مناسبتی - پک های سه ماهه - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش - حقوق ثابت به همراه اضافه کاری - پک های سه ماهه - هدایای مناسبتی - پاداش
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 15 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
کیمیا فرد پویا
 در زنجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - صبحانه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 4 - 12 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سراسر کشور
حقوق 4 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 23:58