کارشناس اداری
زنجان، زنجان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در زنجان
فقط خانم
نیمه‌وقت
حقوق ثابت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در زنجان
فقط خانم
نیمه‌وقت
حقوق ثابت - پورسانت - پورسانت
iranestekhdam.irدر وبسایت ایران استخدام  (چند ساعت پیش)
آروین کار
 در زنجان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی
www.irantalent.comدر وبسایت ایران تلنت  (1 روز پیش)
جي تي آي | JTI
 در زنجان
Full Time
5 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی - حقوق ثابت - سرویس ایاب و ذهاب - نهار - بیمه تکمیلی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در زنجان
حقوق 10 - 30 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 2 - 3 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در زنجان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در زنجان
حقوق 14 - 16 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
بیمه ورس
 در زنجان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - حقوق ثابت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در زنجان
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در زنجان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 13:32