نگهبان
آذربایجان غربی، ارومیه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
نیمه‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 6 - 7 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 5 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در ارومیه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 145 - 20 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
سایر
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در ارومیه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 10 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 - 8 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در ارومیه
حقوق 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در ارومیه
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در ارومیه
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
سایر
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 14:47