نگهبان
آذربایجان شرقی، تبریز
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 16 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 14 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 17 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
مروارید پنبه ریز
 در تبریز
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - هدایای مناسبتی - پاداش عملکرد - بن کارت های فروشگاه های زنجیره ای - بسته ها و هدایای مناسبتی
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
هافمن
 در تبریز - 20 کیلومتری جاده مرند، شهرک سرمایه گذاری...
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - سرویس رفت و برگشت - ناهار - هدایای مناسبتی - پزشک سازمانی - بیمه تامین اجتماعی از اولین روز - اضافه کاری - شام
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 4 تومان
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 6 تومان
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در تبریز - کیلومتر 11 جاده تبریز-تهران، دو کیلومتر...
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
1 سال سابقه
پرداخت کامل مزایای قانونی اعم از اضافه کاری، نوبت کاری (حق شیفت)، عیدی و پاداش، پایان کار و ... - پرداخت به موقع حقوق ماهانه و همچنین پرداخت مساعده حقوق در صورت درخواست - بیمه تامین اجتماعی - پرداخت کامل مزایای قانونی اعم از اضافه کاری، نوبت کاری (حق شیفت)، عیدی و پاداش، پایان کار و ... - پرداخت به موقع حقوق ماهانه و همچنین پرداخت مساعده حقوق در صورت درخواست - بیمه تامین اجتماعی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 6 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
حقوق 3 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در تبریز
یک شرکت در نزدیکی پلیس راه تهران به یک نفر بازنشسته جهت نگهبانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در تبریز
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در تبریز
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
پنج‌شنبه 16 آذر 1402، ساعت 13:48