کارشناس اداری
تهران، پاکدشت
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پاکدشت
حقوق 75 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در پاکدشت
حقوق 75 - 12 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در پاکدشت
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در پاکدشت
حقوق 6 - 12 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در پاکدشت
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پاکدشت
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پاکدشت
حقوق 5 - 9 تومان
تمام وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
لوستر دلسا
 در پاکدشت
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در پاکدشت
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:44