کارشناس اداری
بوشهر، بوشهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
حقوق 8 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بوشهر
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بوشهر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
سایر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در بوشهر
حقوق 3 - 75 تومان
تمام وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در بوشهر
حقوق 9 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در بوشهر
حقوق 15 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در بوشهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 12 آذر 1402، ساعت 00:20