کارشناس اداری
استان گلستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
شابگون
 در گرگان - گرگان، کیلومتر پنج جاده گرگان به کردکوی،...
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
بیمه - حقوق وزارت کار
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 روز پیش)
یاران بهار گلستان/ پروفرم/ رودی کارز/ پروچمیک
 در گنبد کاووس
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در علی آباد
بیمه دارد
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در گرگان
تمام‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند لحظه پیش)
پگاه جهان نما
 در گرگان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - سرویس رفت و برگشت - وام - ناهار - هدایای مناسبتی - حقوق توافقی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (چند ساعت پیش)
بانژبام | Banejbam
 در گرگان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 3 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
حقوق 14 - 19 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
ایمان
 در کلاله
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
jobinja.irدر وبسایت جابینجا  (1 روز پیش)
بانژبام | Banejbam
 در گرگان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در گرگان
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در آزادشهر
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 4 - 6 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
چهارشنبه 8 آذر 1402، ساعت 15:00