کارشناس اداری
گلستان، گرگان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
آسان پرداخت پرشین (آپ)
 در گرگان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
بیمه - پاداش
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در گرگان
تمام وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (2 روز پیش)
تجهیز هوا فراز
 در گرگان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کار - حق ناهاری - همراه با آموزش - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کار - حق ناهاری - همراه با آموزش - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کار - حق ناهاری - همراه با آموزش - حقوق ثابت - بیمه تامین اجتماعی - اضافه کار - حق ناهاری - همراه با آموزش - توافقی
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در گرگان
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 5 - 6 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در گرگان
کاراموزی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 15 - 30 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 13,700 - 17,600 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 5 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 17 - 22 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
گروه صنعتی معقول
 در گرگان
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (5 روز پیش)
گروه صنعتی معقول
 در گرگان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرگان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 4 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (6 روز پیش)
گروه صنعتی معقول
 در گرگان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (6 روز پیش)
 در گرگان
حقوق 4 - 45 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (7 روز پیش)
کاوه باقریان
 در گرگان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
مشاهده نتایج بیشتر
جمعه 17 آذر 1402، ساعت 00:30