کارشناس اداری
قزوین، قزوین
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
نمایندگی سایپا
 در قزوین
فقط خانم
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
حقوق و مزایا به موقع - نهار - بیمه - سرویس رفت و برگشت
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (4 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
4 سال سابقه
حقوق ثابت - دوره های آموزشی - بیمه - پاداش - پورسانت فروش - سرویس رفت و برگشت - پاداش - بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق ثابت - دوره های آموزشی
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (1 روز پیش)
 در قزوین
فقط آقا
تمام‌وقت - نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (1 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
حقوق و مزایا به موقع - نهار - بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا به موقع - نهار - بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا به موقع - نهار - بیمه - سرویس رفت و برگشت - حقوق و مزایا به موقع - نهار - بیمه - سرویس رفت و برگشت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
سبحانی فر
 در قزوین
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 10 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 10 - 30 تومان
تمام‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قزوین
حقوق 3 - 4 تومان
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 16 - 18 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قزوین
امکان دورکاری
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
سبحانی فر
 در قزوین
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
فقط خانم
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (3 روز پیش)
 در قزوین
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 5 تومان
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در قزوین
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
نیمه‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
 در قزوین
فقط آقا
تمام‌وقت
2 سال سابقه
حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه - حقوق به موقع - کمک هزینه نهار - وام و پاداش ماهانه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 14:30