کارشناس اداری
خراسان شمالی، بجنورد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در بجنورد
حقوق 2 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بجنورد
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
نیمه‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در بجنورد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بجنورد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در بجنورد
پروژه‌ای
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بجنورد
حقوق 9 - 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (3 روز پیش)
 در بجنورد
تمام‌وقت
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (3 روز پیش)
اسنپ
 در بجنورد
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
بیمه - بیمه تکمیلی - پاداش - وام - بیمه تامین اجتماعی - کمک هزینه اینترنت - حضور در برنامه های آموزشی حرفه ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در بجنورد
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 7 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در بجنورد
حقوق 59 - 77 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 12 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در بجنورد
حقوق 4 - 6 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (7 روز پیش)
 در بجنورد
خانم حقوق ۲.۵۰۰ ساعات کار 9.30تا13.30 نبش میرزاکوچکخان گروه الماس
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 2 - 25 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 4 - 5 تومان
تمام وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در بجنورد
حقوق 3 - 4 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 14:20