مدیر فنی بند ب.

سمیه خیری
کد آگهی: KP1157426528
متن کامل آگهی:
مدیر فنی به صورت غیر حضوری در آژانس معتبر 7 سال سابقه کار
مدیر فنی بند
مدیر فنی بند
شنبه 30 تیر 1403، ساعت 06:28