چه کاری؟
استان کردستان
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در قروه
حقوق 6 تومان
بیمه دارد
امکان دورکاری
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 4,500 - 4 تومان
تمام‌وقت

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
حقوق 15 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در دهگلان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
تمام‌وقت
1 سال سابقه
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در بانه
امکان دورکاری
پروژه‌ای
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
مهندسی مبتکران شهر صنعت
 در سنندج
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت - پروژه‌ای
4 سال سابقه
اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان - اضافه کاری - بیمه تکمیلی - شرایط اسکان
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
jobvision.irدر وبسایت جاب ویژن  (چند ساعت پیش)
 در بیجار
امکان دورکاری
پروژه‌ای
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.e-estekhdam.comدر وبسایت ای استخدام  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
3 سال سابقه
امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم - امنیت شغلی بالا - حقوق ثابت (بالاتر از اداره کار) - بیمه تکمیلی - سرویس ایاب ذهاب - پاداش های انگیزشی (عملکرد، مدیریتی و مناسبتی) - آموزش های تخصصی حین کار - عضویت خانه کارگر - یک وعده غذای گرم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
به یه سرمایه گذار 150میلیونی دو ماهه نیازمندیم ب سرمایه گذار سفته و قولنامه باغ 600میلیونی داده میشود
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
نیمه‌وقت
3 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سقز
حقوق 75 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سنندج
بیمه دارد
تمام‌وقت
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 15:20