چه کاری؟
مازندران، کلارآباد
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 8 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
بهنام قدیم پور
 در کلارآباد - مرکز شهر
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (1 روز پیش)
 در کلارآباد
امکان دورکاری
تمام‌وقت
3 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 75 - 12 تومان
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک کارشناسی
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کلارآباد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در کلارآباد
حقوق 6 - 15 تومان
نیمه‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (6 روز پیش)
pari azari
 در کلارآباد - مرکز شهر
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
حقوق 8,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (1 هفته پیش)
 در کلارآباد
حقوق 75 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
افشین خداپرست
 در کلارآباد - یالبندان
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
 در کلارآباد - مرکز شهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 هفته پیش)
فریبرز
 در کلارآباد - مرکز شهر
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 هفته پیش)
 در کلارآباد
حقوق 9 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
2 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 هفته پیش)
 در کلارآباد
فقط آقا
پروژه‌ای
مدرک دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
پنج‌شنبه 11 خرداد 1402، ساعت 14:53