چه کاری؟
مازندران، نکا
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
نمایش نتایج

استخدام در نکا

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - مرکز شهر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - مرکز شهر
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - گلبستان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
دارالفنون مازندران
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
کاراموزی
مدرک دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در نکا
حقوق 4 - 5 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
امیر دهقان
 در نکا
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
نیمه‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (چند ساعت پیش)
 در نکا - نودهک
حقوق 2,500,000 - 3,500,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 3,500,000 - 5,000,000 تومان
تمام‌وقت
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (1 روز پیش)
 در نکا - مرکز شهر
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
نیمه‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (2 روز پیش)
 در نکا
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 7 خرداد 1402، ساعت 02:09