چه کاری؟
مازندران، سلمان شهر
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 6 - 75 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
1 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (چند ساعت پیش)
 در سلمان شهر
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سلمان شهر
بیمه دارد
نیمه‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سلمان شهر
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (2 روز پیش)
 در سلمان شهر
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (3 روز پیش)
 در سلمان شهر
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 6 - 9 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سلمان شهر
تمام‌وقت
5 سال سابقه
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سلمان شهر
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
 در سلمان شهر - جمشیدآباد
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک کاردانی
divar.irدر وبسایت دیوار  (4 روز پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 9 - 12 تومان
تمام‌وقت
1 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (4 روز پیش)
محمد
 در سلمان شهر - کراتکوتی
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
فقط آقا
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 15 تومان
تمام‌وقت
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 12 - 15 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
5 سال سابقه
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
مهساشریفی
 در سلمان شهر - دریاگوشه
فقط خانم
مدرک زیردیپلم - دیپلم
www.sheypoor.comدر وبسایت شیپور  (5 روز پیش)
 در سلمان شهر - جمشیدآباد
حقوق 5,000,000 - 8,000,000 تومان
تمام‌وقت
مدرک زیردیپلم - دیپلم
divar.irدر وبسایت دیوار  (5 روز پیش)
 در سلمان شهر
حقوق 75 - 9 تومان
بیمه دارد
تمام‌وقت
2 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
یک‌شنبه 14 خرداد 1402، ساعت 05:09