دستجرد
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!

استخدام در دستجرد

موسسه زبان خارجی زبان نگار
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 20 نفر
سراسر ایران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام چند نفراستخدام 50 نفر
بیمه باران
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 1000 نفر
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🔴🔴🔴کار در منزل🔴🔴🔴 #ساده خانم ▪️کد: ۶۱۰۴ ▪️سن: زیر ۴۰ سال ▪️تحصیلات: باسواد ▪️ساعت کاری : ۸ الی ۱۷ ▪️حقوق: کنتراتی ▪️بیمه ❌ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: نیروگاه 🔸توضیحات: ▪تاخیر حقوق ندارد ▪️آشنا...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#خدمات آقا ▪️کد: ۷۰۳ ▪️سن:زیر ۴۰سال ▪️تحصیلات: سیکل به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ ساعت گردشی(۲شیفت) ▪️حقوق: طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: داخل شهر 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری‼ #ساده آقا ▪️کد: ۷۰۷ ▪️سن:زیر۳۵سال ▪️تحصیلات: ---- ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۸ ▪️حقوق:قانونکار+ مزایا ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: جاده کوه سفید ▪️محدوده سرویس:نیروگاه، امام، آزادگان 🔸توضیحات:...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#سالنکار آقا ▪️کد: ۷۰۴ ▪️سن:زیر ۴۵سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: توافقی ▪️حقوق: توافقی ▪️بیمه ❌ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: داخل شهر 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️محیط آقا ▪️وعده غذایی بر...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #خدمات خانم ▪️کد: ۶۲۲۰ ▪️سن: زیر۴۰سال ▪️تحصیلات: ----- ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۷ ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار+پورسانت ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس:صفائیه 🔸توضیحا...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #فروشنده آقا ▪️کد: ۷۱۱ ▪️سن:زیر ۳۰سال ▪️تحصیلات:دیپلم و به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۲۰ ▪️حقوق: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰تومان ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس: نبوت، کشاورز،امام 🔸ت...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #فروشنده خانم ▪️کد: ۶۲۱۶ ▪️سن:زیر ۳۰سال ▪️تحصیلات:دیپلم و به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۲۰ ▪️حقوق: ۴٫۵۰۰٫۰۰۰تومان ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس: نبوت، کشاورز،امام �...
سراسر کشور
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 4 نفر
بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساناستخدام چند نفراستخدام 10 نفر
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #خدمات آقا ▪️کد: ۷۲۱ ▪️سن: زیر۴۰سال ▪️تحصیلات: ----- ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۷ ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار+پورسانت ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس:صفائیه 🔸توضیحات:...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#سرایدار آقا ▫️کد: ۶۳۹ ▪️سن: ---- ▪️تحصیلات:---- ▪️ساعت کاری: دائم ▪️حقوق: طبق قانون کار بیشتر ▪️بیمه ❌ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: شمال 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️پایان خدمت الزامی ▪️محیط آقا ▪️...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
‼فوری ‼ #آشپز آقا ▪️کد: ۶۸۷ ▪️سن: زیر۴۰سال ▪️تحصیلات: ----- ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۷ ▪️حقوق:طبق قانون کار+ اضافه کار+پورسانت ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: خارج شهر ▪️محدوده سرویس:صفائیه 🔸توضیحات: ...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#ساده آقا ▪️کد: ۶۸۵ ▪️سن:زیر ۳۵سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۲۰ گردشی ▪️حقوق: طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار:شکوهیه ▪️محدوده سرویس:نیروگاه 🔸توضیحات: ▪️...
سامان پویش تامین
در استان قم
چند ساعت پیش در ای استخدام
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑شرکت معتبر #ساده آقا ▪️کد: ۷۲۰ ▪️سن: زیر ۴۶سال ▪️تحصیلات: دیپلم به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ساعت گردشی(۳شیفت) ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: ت...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑فوری #ساده آقا ▪️کد: ۱۲۵ ▪️سن: زیر ۳۰سال ▪️تحصیلات: --- ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۹ ▪️حقوق: طبق قانون کار + مزایا ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: داخل شهر 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️محیط آقا ▪️پا...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
#ساده آقا ▪️کد: ۶۸۳ ▪️سن:زیر ۳۲سال ▪️تحصیلات: سیکل و به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۶ ▪️حقوق: طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: امام نیروگاه 🔸توضیحات: ▪...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑شرکت معتبر #منشی آقا ▪️کد: ۴۵۴۹ ▪️سن: زیر ۳۵ سال ▪️تحصیلات: دیپلم به بالا ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۶ ▪️حقوق: طبق قانون کار + اضافه کاری ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس:اکثر نقاط ...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑فوری #خدمات خانم ▪️کد: ۶۰۸۹ ▪️سن: زیر ۴۰ سال ▪️تحصیلات: --- ▪️ساعت کاری: ۸ الی ۱۷ ▪️حقوق: طبق قانون کار ▪️بیمه ❌ ▪️سرویس ❌ ▪️محدوده کار: امام 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ندارد ▪️محیط آقا و خانم ▪️صبح...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🛑فوری #ساده خانم ▪️کد: ۶۲۱۹ ▪️سن: زیر ۳۸سال ▪️تحصیلات: --- ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۶ ▪️حقوق: طبق قانون کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس:امام نیروگاه 🔸توضیحات: ▪️تاخیر حقوق ن...
در استان قم
چند ساعت پیش در مشاوره شغلی و کاریابی پارسیان
🔴فوری 🔴شرکت معتبر #اپراتور_تولید آقا ▫️کد: ۲۴۱۵ ▪️سن:----- ▪️تحصیلات: ----- ▪️ساعت کاری: ۷ الی ۱۵ ▪️حقوق: طبق قانون کار+ اضافه کار ▪️بیمه ✅ ▪️سرویس ✅ ▪️محدوده کار: شکوهیه ▪️محدوده سرویس: اکثر نقاط...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
چهارشنبه 5 آبان 1400، ساعت 10:24