چه کاری؟
شریفیه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!

استخدام در شریفیه

در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
شرکت چاپ و نشر کتب دانشگاهی
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازدورکاریاستخدام چند نفراستخدام 30 نفر
بیمه تعاون
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
در استان قزوین
3 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #کارشناس_برنامه_ریزی👉 کد : 2202/37 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/29 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل :- جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 س...
در استان قزوین
3 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #تکنسین_مکانیک👉 کد : 2202/36 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/29 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل :- جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کا...
در استان قزوین
3 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 526/1 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/29 ☂️ بیمه دارد -سرویس ندارد -غذا ندارد وضعیت تاهل : فرقی نمی کند جنسیت : #آقا( 3 نفر) حقوق :طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : ...
در استان قزوین
3 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #کارگر_ساده👉 کد : 1704/8 📅 تاریخ ثبت :1400/10/29 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین و الوند و زیباشهر دارد -غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(10نفر) حقوق : طبق قانون کار ...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#مونتاژ_کار👉 کد : 4574/1 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️ بیمه دارد- سرویس ندارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 2...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 1424/1 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️ بیمه دارد- سرویس ندارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 07:00 الی 1...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارشناس_آزمایشگاه👉 کد : 4573/1 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین، اقبالیه و تاکستان دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(3 نفر)...
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتاز
بیمه سامان نمایندگی 1166
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام چند نفراستخدام 200 نفر
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارشناس_مکانیک👉 کد : 4281/7 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 4281/9 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(3نفر) حقوق :طبق قانون کار ساعت...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_برق👉 کد : 4281/2 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ساعت...
در استان قزوین
4 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_تاسیسات👉 کد : 4281/3 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/28 ☂️بیمه دارد- سرویس از قزوین الوند مهرگان دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1نفر) حقوق :طبق قانون کار ...
در استان قزوین
5 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#برقکار👉 کد : 2604/15 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/27 ☂️ بیمه دارد- سرویس از قزوین دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل : حتما متاهل جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق :طبق قانون کار...
در استان قزوین
5 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارگر_ساده👉 کد : 2604/16 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/27 ☂️ بیمه دارد- سرویس فقط از قزوین دارد- هزینه غذا پرداخت میشود وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(1 نفر) حقوق :طبق قانون کار ...
در استان قزوین
5 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#کارشناس_بهداشت_حرفه_ای👉 کد : 790/4 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/27 ☂️ بیمه دارد- سرویس ندارد- غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق : طبق قانون کار ...
بیمه سامان
در سراسر کشور
در کارپیشه
آگهی پیشتازآگهی پیشتازاستخدام آساندورکاریاستخدام چند نفراستخدام 10 نفر
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #نظافتچی👉 کد : 43/8 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق : توافقی 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16:00 رشته ...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #انباردار👉 کد : 43/7 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16:...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #حسابدار👉 کد : 43/6 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا_خانم (1 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈 #کارگر_ساده👉 کد : 43/5 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد- غذا ندارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا (1 نفر) حقوق :طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری : 08:00 الی 16...
در استان قزوین
6 روز پیش در سامانه مجازی کاریابی آتیه
کاریابی آتیه عنوان شغل : 👈#تکنسین_برق👉 کد : 36914/17 📅 تاریخ ثبت : 1400/10/26 ☂️ بیمه دارد- سرویس دارد - غذا دارد وضعیت تاهل : - جنسیت : #آقا(2 نفر) حقوق : طبق قانون کار 🕙 ساعت کاری :08:00 الی ...
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
شنبه 2 بهمن 1400، ساعت 06:14