چه کاری؟
تهران، چهاردانگه
دورکاری
بدون نیاز به سابقه
با بیمه

استخدام در چهاردانگه

هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
حقوق 15,000,000 - 30,000,000 تومان
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه

می‌خوای کارپیشه، شما رو مستقیماً به کارفرما معرفی کنه؟

در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
حقوق 5,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
حقوق 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت ایران استخدام (چند ساعت پیش)
شیشه سازان جام ایمن
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
حقوق 7,500,000 - 9,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
حقوق 6,000,000 - 7,500,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
3 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
‌تمام‌وقت
2 سال سابقه
در وبسایت دیوار (چند ساعت پیش)
 در چهاردانگه
نیمه‌وقت
1 سال سابقه
مشاهده نتایج بیشتر
هر لحظه ممکنه یه آگهی جدید به این صفحه اضافه بشه
آگهی جدید اضافه شد خبرم کن!
دوشنبه 11 مهر 1401، ساعت 21:24