کاریابی بالوانه با مجور رسمی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
آدرس: ساری فرهنگ فرهنگ2
مدیریت: مریم محسنی

90 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند لحظه پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - جاده ساری قائمشهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - جاده دریا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - جاده ساری قائمشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - خ 15 خرداد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - خ 15 خرداد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی شماره 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - خ 15 خرداد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی شماره 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - کمربندی غربی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - امیر مازندرانی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در ساری - بلوار پاسداران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - جاده نکا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - بلوار خزر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - جاده نکا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - بلوار امام رضا
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - جاده قائمشهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - جاده قائمشهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - باغ سنگ
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - باغ سنگ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - میدان شهدا
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - باغ سنگ
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ساری - باغ سنگ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ساری - خ پیوندی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی 1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی شماره 1
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی 1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - کمربندی جنوبی فاز 2
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - کمربندی جنوبی فاز 2
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - کمربندی جنوبی فاز 2
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خیابان شیخ طبرسی 9
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ شیخ طبرسی9
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - شهرک صنعتی شماره 2
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ ملامجدالدین
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ آرش
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - جاده نکا بیمارستان زارع
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در بهشهر - جاده بهشهر به ساری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در بهشهر - جاده بهشهر به ساری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - جاده جویبار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - دریا
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ انقلاب
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ 15 خرداد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - خ 15 خرداد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - جاده قائمشهر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - کمربندی غربی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ساری - بلوار کشاورز
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:36