کاریابی مجدشازند با8سال سابقه درخشان خدمت بعنوان یک برنددرسطح شهرستان --استان وکشوری
آدرس: شازند-خیابان شهیدصیادشیرازی 3861813967
مدیریت: حسین ابراهیمی مجدآبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:44