آدرس: اردبیل - خیابان شهدا - مابین میدان قدس و ججین -کوچه 29 جنوبی شهدا -ساختمان ولیعصر طبقه چهارم
مدیریت: میرحبیب عزیززاده

21 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اردبیل - خارج از شهر
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اردبیل - خارج شهر
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اردبیل - خارج شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اردبیل - خارج شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اردبیل - داخل شهر
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (7 روز پیش)
 در اردبیل - اردبیل
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:09