این کاریابی با هدف هدایت نیروی کار به سوی فرصت های شغلی مناسب تاسیس گردیده است
آدرس: کوهبنان-بلوار بسیج -روبه روی بیمارستان ابوحامد کوهبنانی-دفتر کاریابی ره پویان
مدیریت: حمیدرضا اکبری جور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:31