کاریابی تدبیر کاران جنوب
آدرس: رسالت حنوبی- کوچه بدر- رو به روی دانشکده پرستاری- ساختمان تدبیر
مدیریت: سیده مطهره هاشمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:57