کاریابی کارینو با ارائه خدمات مشاوره ای و راهنمایی به کارجویان و کافرمایان حلقه اتصال میان آنها در تامین نیروی انسانی مورد نیاز کارفرمایان و معرفی فرصت های شغلی مورد نیاز کارفرمایان و امور مربوط به بیمه بیکاری و روابط کار خدمت رسانی میفرماید.
آدرس: آبیک بلوار امام خمینی ساختمان مانی بالای بانک توسعه و تعاون طبقه دوم واحد چهار
مدیریت: سحر خدابنده لو مددی
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:18