طبق اساسنامه آماده ارائه خدمات برای متقاضیان در داخل قانون می باشد.
آدرس: استان اردبیل شهرستان بیله سوار کوچه نرگس روبروی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: دانیال جعفری

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در بیله سوار - جعفرآباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در بیله سوار - بیله سوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بیله سوار - بابک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در بیله سوار - گوگ تپه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - بیله سوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در بیله سوار - بیله سوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در بیله سوار - بیله سوار
بیمه دارد
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در بیله سوار - بیله سوار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - بیله سو.ار
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
5 سال سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:26