طبق اساسنامه آماده ارائه خدمات برای متقاضیان در داخل قانون می باشد.
آدرس: استان اردبیل شهرستان بیله سوار کوچه نرگس روبروی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
مدیریت: دانیال جعفری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:23