دفتر مشاوره شغلی و کاریابی داخلی غیر دوبتی نسل مهتاب
آدرس: کرمان - پارک نشاط - خیابان سعدی - نرسیده به سعدی 8
مدیریت: حلیمه السادات موالی زاده

26 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 20 مرداد 1401)
 در کرمان - جاده تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 20 مرداد 1401)
 در کرمان - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - سرباز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - پارک مطهری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - بلوار شیراز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - شهاب
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 9 مرداد 1401)
 در کرمان - میدان بسیج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 14 تیر 1401)
 در کرمان - بلوار جمهوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 14 تیر 1401)
 در کرمان - زنگی اباد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - سیرجان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
5 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - بلوار جمهوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - شهاب
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - بلوار امام حسین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - بلوارجمهوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - شریعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 13 تیر 1401)
 در کرمان - شرف اباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 7 تیر 1401)
 در کرمان - بلوار جمهوری
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 7 تیر 1401)
 در کرمان - شرف اباد
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 7 تیر 1401)
 در کرمان - خ خورشید
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (پنج‌شنبه 29 اردیبهشت 1401)
 در کرمان - ابوحامد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401)
 در کرمان - جاده تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401)
 در کرمان - خورشید
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (سه‌شنبه 13 اردیبهشت 1401)
 در کرمان - جاده تهران
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:55