آدرس: اراک خیابان دانشگاه ابتدای خیابان آیت اله غفاری روبروی داروخانه درمان
تلفن: 33254515 
مدیریت: مهدی نظام آبادی

34 آگهی استخدام

shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در تهران - اراک وحومه
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - اراک قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - اراک قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - خیر اباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - خیراباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - خیراباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - خیراباد
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی خ هواشناسی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - بعدازراهنمایی راتتدگی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی خ تلاش
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی خ همت 5
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی خ هواشناسی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - اراک قطب صنعتی خ هواشناسی همت 4
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - قطب صنعتی خ هواشناسی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - شهرک صنعتی ش 1 خ سازندگان
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - شهرک صنعتی ش 1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - شهرک صنعتی ش 1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اراک - شهرک صنعتی ش 1
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
shoghl.mcls.gov.irدر وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اراک - اراک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
جمعه 14 بهمن 1401، ساعت 06:36