مرکزمشاوره شغلی وکاریابی پرتوبامجوزرسمی از وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی
آدرس: خیابان شهید رجائی -طبقه دوم پاساژگلستان -واحد6
مدیریت: زهره تقی زاده فخار
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 3 تیر 1403، ساعت 09:13