مشاوره شغلی -ثبت نام و معرفی بکار به فرصت های شغلی اعلام شده
آدرس: ابهر بلوار معلم نبش خلیل طهماسبی جنب فرهنگسرای ارشاد
مدیریت: محمدعلی انباری

25 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در ابهر
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی نورین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی نورین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی نورین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی حیدریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی نورین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - شهرک صنعتی شریف
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:00