کاریابی با هدف ایجاد اشتغال و مشاوره شغلی در جهت کاهش نرخ بیکاری
آدرس: شهرکرد روبروی امام زاده مجتمع مهرگان
مدیریت: مهدی نصیری اردلی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:02