هدف ما - اشتغال پایدار
آدرس: استان زنجان،شهرستان ابهر،بلوارمعلم،جنب اداره کار
مدیریت: حسین عباسی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:02