هدف ما - اشتغال پایدار
آدرس: استان زنجان،شهرستان ابهر،بلوارمعلم،جنب اداره کار
مدیریت: حسین عباسی

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:40