کاریابی برتر ونمونه
آدرس: اردبیل عالی قاپو پیاده راه عالی قاپو نرسیده به داروخانه احسان
مدیریت: رقیه پنبه‌ای

22 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - خیابان حافظ
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی2
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - کیلومتر14 جاده اردبیل
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چند ساعت پیش)
 در اردبیل - خیابان عطایی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی دو
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - جاده اردبیل مغان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - میدان جهاد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی2
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - نمین
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نمین - نمین
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی2 انتهای خیابان صنعتگران4
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی دو
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - ایستگاه سرعین
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک کوثر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک صنعتی1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - ایستگاه سرعین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در اردبیل - میدان جهاد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:48