آدرس: اصفهان- نجف آباد- خیابان فردوسی مرکزی - مجتمع تجاری اداری آسمان
مدیریت: شاهین عابدی

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی جوزدان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نجف آباد - شهرک صنعتی منتظریه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (شنبه 19 شهریور 1401)
 در نجف آباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:22