شهرستان نمین خیابان امام پشت تامین اجتماعی
آدرس: استان اردبیل نمین خیابان امام پشت تامین اجتماعی
مدیریت: سعید سهرابزاده

14 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در نمین - نمین-نرسیده به کارخانه سیمان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در نمین - اطراف نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی2
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک صنعتی2
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:59