کاریابی سبزاندیشان در سال 1395 در شهر مأمونیه تشکیل گردید
آدرس: استان مرکزی شهرستان زرندیه شهر مأمونیه خیابان امام خمینی روبروی اداره گاز
مدیریت: علی بی نظیر

13 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در زرندیه - شهرک صنعتی مأمونیه خیابان یکم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در زرندیه - شهرک صنعتی مأمونیه خ یکم
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - شهر زاویه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - شهرک صنعتی مأمونیه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - شهرک صنعتی مأمونیه خیابان 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - جاده بوئین زهرا
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در زرندیه - شهرک صنعتی زاویه بلوار تلاشگران زنبق 210
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:37