آدرس: شاهرود میدان ولایت بلوار شهید هاشمی نزاد ابتدای کوچه هشتم
مدیریت: سید حسین موسویان

149 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - پشت جهاد کشاورزی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - ساحلی شمالی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آرادان - جاده بسطام
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک بهشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - جاده مغان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - مغان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در بابل - مازندران
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - ساحل شمالی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - هلال احمر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک بهشتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - مغان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - بلوار عدالت
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خیابان شهید صدوقی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در سمنان - خیابان دانشجو
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خیابان فیض
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - میدان کارگر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - میدان بار
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خیابان ایستگاه
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - 28متری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - مهدی اباد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - بلوار عدالت
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک البرز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک البرز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خ 22 بهمن
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خیابان نادر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - کمربندی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آرادان - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - میدان جمهوری
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - پل باغزندان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - بهارستان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خ 22 بهمن
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - سمنان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - باغزندان
بیمه دارد
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در میامی - عباس اباد
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - چهارراه باغزندان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - سمنان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - عباس اباد
حقوق 10,000,000 - 15,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - فروغی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - چهارراه دادگستری
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - مهدی اباد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - 17 شهریور
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - خ 17 شهریور
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - جهاراه باغزندان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - نادر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - 28متری باغزندان
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - مهدی اباد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:35