کسب فرصت های شغلی ومعرفی نیروهای انسانی مورد نیاز شرکت ها و موسسات بخش خصوصی / ثبت نام جویندگان کار / مشاوره شغلی / کسب فرصت های شغلی / کلیه خدمات مربوط به اشتغال و بیمه بیکاری / خدمات مربوط به آزاد سازی مدارک دانشگاهی / قبول مشاوره به شرکت ها و کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی
آدرس: رشت خیابان مطهری روبروی بانک ملت جنب مسجد خاتم انبیاء ساختمان زرین طبقه 2 واحد 4
مدیریت: زهرا پاسبان ذوقی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:57