دفتر مشاوره شغلی و کاریابی
آدرس: درچه فلکه مرکزی مجتمع شایان طبقه 5
مدیریت: سید اصغر ابراهیم زاده

20 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در خمینی شهر - درچه دینان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 روز پیش)
 در خمینی شهر - درچه سه اه نیروگاه
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در اصفهان - اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - مورچه خور
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر - درچه
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در خمینی شهر
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اصفهان - فلکه صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در خمینی شهر - درچه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در آران وبیدگل - درچه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در خمینی شهر - درچه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در خمینی شهر - درچه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در خمینی شهر - خمینی شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اصفهان - اصفهان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:43