کاریابی جهادگران در خصوص بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است...
آدرس: هویزه اهل جرف بازارچه امام رضا ع روبروی مدرسه دبستان دخترانه سمیه
مدیریت: نجات سعیدی
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 18:16