سبزه میدان - روبروی اداره تامین اجتماعی 44221140
آدرس: آمل - سبزه میدان - روبه روی اداره تامین اجتماعی شعبه 1
مدیریت: قاسم صالحی

15 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - امام رضا
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - شهرک صنعتی
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - هراز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - هراز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - سرخرود
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - هراز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - خیابان هراز
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آمل - سرخرود
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در آمل - خیابان امام رضا
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:48