آدرس: مازندران تنکابن خیابان طالقانی جنب قنادی برادران
مدیریت: لیلا آهنگریان

9 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در تنکابن
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 16 شهریور 1401)
 در عباس آباد
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 13 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (یک‌شنبه 13 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
در وبسایت وزارت کار (چهارشنبه 9 شهریور 1401)
 در تنکابن
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
‌تمام‌وقت
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:51