ارس کار
آدرس: جلفا-هادیشهر خ گلزار شهدا
مدیریت: موسی صدقی

11 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جلفا - چهل هکتاری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جلفا - فاز دو
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در جلفا - فاز یک
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در جلفا - جلفا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در جلفا - سایت صنایع سنگین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در جلفا - جلفا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جلفا - جلفا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جلفا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جلفا - جلفا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جلفا - چهل هکتاری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در جلفا - سایت صنایع سنگین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:35