کاریابی داخلی
آدرس: خیابان مصطفی امامی پاساز غدیر طبقه همکف
مدیریت: مریم کرجی

14 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در کرمانشاه - 2
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط خانم
نیمه‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (5 روز پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
رسمی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
رسمی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شهرکرد
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در سامان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی سنندج
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در کرمانشاه - شهرک صنعتی سنندج
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
رسمی
بدون نیاز به سابقه
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:01