کاریابی کارافرین
آدرس: ابهر - خیابان طالقانی جنوبی - کوچه مهر- طبقه سوم
مدیریت: محمدرضا یارقلی

14 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
بیمه دارد
فقط خانم
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - هیدج
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر - ابهر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ابهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 17:13